خبرھای کامیونیتی

کافه نویسا٬ جمع یا گروهی‌ست از دوستداران زبان فارسی و ادبیات٬ که به کوشش فرشته مولوی٬ نویسنده و مترجم شناخته شده ساکن تورنتو٬ شکل گرفته و هر دو هفته یکبار در کافه‌ای در شهر تورنتو جلسات بحث و گفتگو در باره موضوعات مربوط به زبان فارسی برگزار می‌کنند.