خواب رفتن دست ها/دکتر عطا انصاری

Submitted on د., 03/20/2017 - 11:34

* این مقاله جنبه ی آموزشی دارد نه درمانی، هر دارویی باید با تشخیص و تجویز پزشک مصرف شود.

در نقاطی از بدن که اعصاب نزدیک پوست هستند و فاصله آن ها با استخوان کم است فشار بیشتری روی عصب وارد می شود مثل محل عبور عصب اولنار از پشت آرنج یا عصب رادیال از پشت بازو و باعث مور مور شدن یا خواب رفتن دست می شود که در هر سنی ممکن است پیش بیاید، اما اگر تکراری بود باید دنبال عامل آن گشت و آن را برطرف کرد.

در این جا معمولاً فشار از خارج بر روی عصب وارد می شود ولی گاهی هم فشار از داخل به عصب وارد می شود مثل فشار بر روی عصب در تونل کارپین یا مچ دستی که معمولا عصب به راحتی از داخل آن ها عبور کرده ولی گاهی این کانال تنگ شده و به عصب فشار وارد می کند و گاهی هم تاندون های همراه عصب به علت کار زیاد یا تکراری مچ دست و انگشتان عامل آن هستند.

بعضی وقت ها ممکن است بر اثر فشار بر روی عصب اولنار در پشت اپی کندیل میانی آرنج باشد و یا فشار بر روی شبکه اعصاب گردنی بر اثر دنده گردنی. امکان این که خواب رفتن دست بر اثر فشار به ریشه اعصاب محیطی بر اثر فتق بین دیسک مهره ای مهره های پنجم و ششم گردنی باشد که بر اثر فشار به ریشه اعصاب محیطی است و گاهی اعصاب محیطی بر اثر بیماری های متابولیک دچار اختلال می شوند.

بعضی وقت ها پیام های حسی در سر راه شان به مغز یا بصل النخاع به علت صدمات داخلی و آسیب های بافتی بد ترجمه می شوند و امکان تولید خواب رفتگی می شود مثل بیماری MS.